หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่


ความปลอดภัยในการเล่นยิมนาสติก

ธันวาคม 8, 2019

ไม่มีหมวดหมู่

ปิดความเห็น บน ความปลอดภัยในการเล่นยิมนาสติก


การฝึกซ้อม  การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาก็ตาม   ย่อมจะต้องมีการผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดหรือชนิดใดก็ตาม  มากบ้างน้อยบ้างตามแต่สภาพของสิ่งแวดล้อมและชนิดของกีฬานั้น ๆ เข้าหลักที่ว่า   สิ่งที่มีประโยชน์ย่อมมีโทษมาพร้อมกันเสมอ      

 เมื่อผู้นั้นปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือของความระมัดระวัง หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจ  แทนที่จะเป็นประโยชนอาจเป็นโทษได้ การกีฬาเป็นสิ่งที่ดีสอนให้คนเป็นคน ให้รู้จักการเคารพในระเบียบวินัย กฎกติกา และการเข้าสังคม ในเวลาเดียวกันหากผู้เล่นหรือผู้แข่งขันขาดความเข้าใจ     ไม่เคารพในระเบียบและกฎกติกาต่าง ๆ ก็ย่อมจะเป็นโทษทันที  บางครั้งอาจถึงตายหรือพิการได้ ซึ่งเป็นการท าลายสุขภาพร่างกายตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องขาดเพื่อน  ขาดมิตรสหาย  เมื่อไม่มีน ้าใจเป็นนักกีฬา

ประโยชนของการเล่นยิมนาสติก 

 1. ทางด้านร่างกาย

1.1  ให้มีทรวดทรงดี

1.2  ให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

1.3  ให้มีการทรงตัวดี

1.4  มีความอ่อนตัว

1.5  มีความคล่องตัว

1.6  ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายท างานประสานสัมพันธกันดี

 

 1. ด้านจิตใจ

2.1  ทำให้เกิดความสนุกสนาน

2.2  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

2.3  ทำให้เกิดความกล้าในการตัดสินใจ

2.4  ทำให้มีความสุขุม  รอบคอบ

2.5  ทำให้เกิดความอดทน เพียรพยายาม

2.6  ทำให้มีระเบียบวินัยในตนเอง

 

 1. ด้านสังคม

3.1  ทำให้มีมนุษยสัมพันธกับผู้อื่น

3.2  ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 1. ด้านสติปัญญา

4.1 ทำให้พัฒนาความคิด เพราะต้องรู้จักวิเคราะหการเล่นของตนเองกับผู้อื่น

4.2 ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว ( แก้ปัญหาเฉพาะหน้า )

4.3 ทำให้มีสมาธิ

 

ลักษณะการเล่นยิมนาสติก

 ยิมนาสติก  (Gymnastics)  เป็นกีฬาประเภทบุคคลซึ่งผู้เล่นจะต้องแสดงท่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์หรือบนพื้นราบ  เช่น  การวิ่ง  การกระโดด  การหมุนตัว  การม้วนตัว  การทรงตัว ด้วยมือหรือเท้า  การสปริงตัว  การตีลังกา  การไกวตัว  และการเหวี่ยงตัวแบบต่าง  ๆ  เป็นต้น

ยิมนาสติกนี้เรียกว่า  ยิมนาสติกสากล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ชาย  6  อุปกรณ์ หญิง  4  อุปกรณ์  ดังนี้

 

ประเภทชาย  มีการแข่งขัน  6  อุปกรณ  คือ

 1. ฟลอรเอ็กเซอรไซส  (Floor  Exercise)
 2. ม้ายาว  (Long Horse)
 3. ม้าหู  (Side Horse)
 4. ห่วงนิ่ง  (Still  Rings) 
 5. ราวเดี่ยว  (Horizontal Bar)
 6. ราวคู่  (parallel Bars)

 

ประเภทหญิง  มีการแข่งขัน  4  อุปกรณ์  คือ

 1. ฟลอรเอ็กเซอรไซส  (Floor  Exercise)
 2. ม้าขวาง (Vaulting Horse)
 3. ราวต่างระดับ  (Uneven Parallel Bars)
 4. คานทรงตัว  (Balance Beam)รวมชอตเด็ดกีฬา

 • ฟุตบอล
 • บาสเกตบอล
 • วอลเลย์บอล
 • เทนนิส
 • แบตมินตัล
 • กอล์ฟ